سفارش آنلاین غذا > گرین فود گرین فود طالقانی،نبش چهارراه ابن یمین حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس خردل اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر زغالی
برگر ۶۵۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر ۹۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ۹۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ ۹۵۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ٧۵۰۰۰ تومان +
برگر 100% 100% با گوشت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر 100% 100% با گوشت ٢۰۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر 100% 100% با گوشت ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر 100% 100% با گوشت ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ 100% 100% با گوشت ۱۳۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر 100% 100% با گوشت ۱۴۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر 100% 100% با گوشت ۱٢۰۰۰۰ تومان +
برگر گیاهی
برگر سویا ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر میکس ۵۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر سویا ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر میکس ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر پلاس میکس ۸۰۰۰۰ تومان +
برگر پلاس سویا ۹۰۰۰۰ تومان +
قارچ چیز برگر میکس ۶۵۰۰۰ تومان +
قارچ چیز برگر سویا ٧۵۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر میکس ۹۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر سویا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر با قارچ میکس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر با قارچ سویا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
برگر ملانزانا میکس برگر میکس،بادمجان،قارچ و پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا
پیتزا سرآشپز(تک نفره) گوشت،مرغ،پپرونی،سس مخصوص ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز(دو نفره) گوشت،مرغ،پپرونی،سس مخصوص ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(تک نفره) گوشت ریش شده،سس مخصوص ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت ریش شده،سس مخصوص ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(تک نفره) گوشت چرخ کرده،قارچ،سس مخصوص ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(دو نفره) گوشت چرخ کرده،قارچ،سس مخصوص ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص چرخی(تک نفره) گوشت چرخ کرده،کالباس،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص چرخی(دو نفره) گوشت چرخ کرده،کالباس،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(تک نفره) سوسیس،کالباس،سس مخصوص ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دونفره) سوسیس،کالباس،سس مخصوص ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(تک نفره) کالباس،مرغ،پپرونی،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(دو نفره) کالباس،مرغ،پپرونی،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(تک نفره) سوسیس تند،سس تند ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) سوسیس تند،سس تند ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سوسیس(تک نفره) کوکتل دودی،سس مخصوص ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سوسیس(دو نفره) کوکتل دودی،سس مخصوص ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(تک نفره) بادمجان،ذرت،فلفل دلمه،قارچ،زیتون،سس مخصوص ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(دو نفره) بادمجان،ذرت،فلفل دلمه،قارچ،زیتون،سس مخصوص ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(تک نفره) مرغ،قارچ،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(دو نفره) مرغ،قارچ،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گیاهی
پیتزا مخصوص گرین فود(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گرین فود(دو نفره) ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ورونا(تک نفره) سوسیس گیاهی،بادمجان و ... ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ورونا(دو نفره) سوسیس گیاهی،بادمجان و ... ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(تک نفره) کالباس گیاهی و ... ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(دو نفره) کالباس گیاهی و ... ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و سوسیس(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و سوسیس(دو نفره) ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا استیک گیاهی(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا استیک گیاهی(دو نفره) ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و کالباس(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و کالباس(دو نفره) ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ۴۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف 3 نان ۱۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر 3 نان ۱۵۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی 3 نان ۶۴۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر 3 نان ۸۰۰۰۰ تومان +
هات داگ 3 نان ۵۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
هات رویال 3 نان ۸۵۰۰۰ تومان +
کوکتل 3 نان ۵۰۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر 3 نان ۶۵۰۰۰ تومان +
بندری تند 3 نان ۴۵۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری با قارچ و پنیر 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ژامبون گوشت،3 نان ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 نان ۶٢۰۰۰ تومان +
همبر بندری با قارچ و پنیر 3 نان ٧۸۰۰۰ تومان +
مرغ 3 نان ۶۵۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر 3 نان ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
ساندویچ ویژه سرآشپز نان فرانسوی ٢۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر فرانسوی نان فرانسوی ٢۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ گوشت فرانسوی با نان فرانسوی ٢٢۰۰۰۰ تومان +
هات رویال فرانسوی با نان فرانسوی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
هات داگ فرانسوی با نان فرانسوی ٧۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
بندری ویژه فرانسوی با نان فرانسوی ٧۵۰۰۰ تومان +
بندری ویژه با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۹۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری فرانسوی با نان فرانسوی ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر بندری با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
بلغاری فرانسوی نان فرانسوی ٧۵۰۰۰ تومان +
بلغاری با قارچ و پنیر فرانسوی نان فرانسوی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ گیاهی
ساندویچ مگاپرو گوشت گیاهی،سوسیس،کالباس،قارچ و ... ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ اسپشیال سوسیس گیاهی،قارچ،پنیر و ... ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندرک سوسیس گیاهی و ... ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندرک با قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پلاس کالباس گیاهی،قارچ،پنیر و ... ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ملانزانا بادمجان،قارچ،پنیر و ... ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ وردورا ذرت،زیتون،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و ... ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ گوشت گیاهی با قارچ و پنیر ۸۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۹۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۶۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک آبعلی ۱۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان طالقانی،نبش چهارراه ابن یمین
زمان سرویس دهی 10 - 15:30 و 18 -23
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 22000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 22000 الی 25000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
حانیه علوی زاده همیشه خوب بود. به جز این دفه که مگا پرو سفارش دادم ولی توش فقط کالباس و سوسیس گیاهی داشت و گوشت گیاهی درکار نبود. وقتی هم تماس گرفتم بهشون گفتم.گفتن همیشه همین مدلی بوده ساندویچمون!و گوشت گیاهیش مثل کالباسه! من هم مگا پرو گرفته بودم قبلا هم ساندویچ گوشت گیاهی ولی هیچوقت اینطوری نبود ! 1403/03/08
فرشید برابادی ساندویچ رست بیف و همبر گرفتیم.خوشمزه و خوب بود. 1402/07/01
الهه کاویان خوشم نیومد.خیلی توش شن ریزه داشت. ساندویچ گوشت گیاهی هم بو و مزه ی میداد 1402/06/18
آرمان 1402/05/27
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق