سفارش آنلاین غذا > فست فود جوانان فست فود جوانان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(خانواده) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(خانواده) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(متوسط) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(متوسط) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(متوسط) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(مینی) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(مینی) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(مینی) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(ویژه) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(ویژه) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(ویژه) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص ۵۵۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل ۵۵۰۰۰ تومان +
خوراک بندری تند ۵۵۰۰۰ تومان +
کالباس لیونر ۵۵۰۰۰ تومان +
فلافل ۳۰۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۵۵۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۵۵۰۰۰ تومان +
مرغ ۵۵۰۰۰ تومان +
زبان ۸۵۰۰۰ تومان +
مغز ۸۵۰۰۰ تومان +
گوشت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
مغز و زبان ۸۵۰۰۰ تومان +
گوشت و مغز ۱۰۰۰۰۰ تومان +
گوشت و زبان ۱۰۰۰۰۰ تومان +
همبر و گوشت ۸۰۰۰۰ تومان +
مغز و مرغ ٧۰۰۰۰ تومان +
همبر و مرغ ۶۰۰۰۰ تومان +
همبر و زبان ٧۰۰۰۰ تومان +
همبر قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
کوکتل قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
بلغاری قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
مرغ قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
همبر مغز قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
زبان قارچ و پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
گوشت قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
همبر مرغ قارچ و پنیر ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر زبان قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
همبر گوشت قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
مغز گوشت قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
مغز مرغ قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
فلافل قارچ و پنیر ۵۰۰۰۰ تومان +
مغز و زبان با قارچ و پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
همبر و مغز ٧۰۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت ۵۵۰۰۰ تومان +
گوشت زبان قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(مشکی) ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(زرد) ۱٢۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٢٢۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست
زمان سرویس دهی 9 - 15:30 و 17:30 - 22
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
صالحی 1402/11/01
صالحی واقعا دزدی شاخ و دم نداره از اونجایی که قبلا ساندویچ گوشتشونو با غذارسان سفارش داده بودم و راضی بودم دوستامو حضوری بردم، موقع حساب هر ساندویچیو هفتاد حساب کردن همونجا گفتم که قبلا شصت تومن بوده صندوقدار گفتن نههه گرون شده و الااان بعد یک ماه که دوباره دارم منوی اینجارو نگاه میکنم میبینم که قیمتش همون شصت تومنه حتی بعد یک مااه😐 اون شد آخریین خرید من از شما 1402/01/31
سالاری ساندویچ گوشتش خوشمزس😁 1401/10/26
فاطیما دولت افتضاح امروز اولین و آخرین بارم بود ک از اینجا غذا سفارش دادم ی پیتزا مخصوص گرفتم وقتی آوردن با زغال هیچ فرقی نداشت بس ک سوخته بود ی تیکه ازش خوردم کل دهنم بو زغال گرفت 😒واقعا کارشون افتضاح تر از افتضاحه 1401/04/20
محمد کیفیت غذا مطلوب ارسال به موقع برخورد خوب پیک عزیز 1401/03/29
توحیدزاده من اوایل خیلی هم حضوری هم باپیک ازاینجا ساندویچ میگرفتم عالی بودن ولی الان کیفیت صفر،سر ساندویج زبون بیمارستانی شدم،لطفا رعایت کنید اگ موندس بگین نداریم. 1400/10/06
سیداحسان دلبری سلام من یک عدد همبر با یک عدد هات داگ باقارچ و پنیرسفارش دادم اول اینکه گفتم سس قرمزدستی بزارن که لطف کردن فرستادن ولی چرا همراه دوتا ساندویچ هیچ سس دیگری نفرستادن اگرمشکل برای پول سس هست چرا نمیگن که پول اضاف بدیم بعدشم به نظرتون برای هرساندویچ نباید یک سس یک نفره حداقل گذاشت دوما ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر بسیار افتضاح بود به طوری که از سوسیس نامرغوب استفاده شده بود و کاملا خام بود و حتی خلاقیت به کارنبرده بودن که سوسیس را شکاف شکاف کنن و در روغن کاملا سرخ کنن تا حداقل یه خورده خوشمزه بشه به جای اینکار سوسیس را چهارتیکه کرده بودن و خام خام داخل ساندویچ گذاشته بودن کاش به جای این ضعف ها به مشتری احترام بزارن تا باعث نشه این اولین و اخرین سفارشی باش که از ساندویچ جوانان سفارش میدم و به کسی هم دیگه پیشنهاد نمیدم این ساندیچی را کاش پیامم را غذارسان بدون سانسور بزارن باتشکر ازغذارسان 1400/08/28
سجاد توفیقی 1400/07/25
حسن رحیمی 1400/06/15
معصومه زاهدی پور سلام من غذا گ سفارش دادم ازم پول اضافه گرفتن 1400/06/11
احسان زیدآبادی سلام منم دقیقا هم نظر دوستمون هستم پیتزا 20 تومنی درسته ارزونه ولی اصلا به کیفیتش نمی ارزه پول بیشتر بگیرید کیفیت رو بیشتر کنید 1400/06/04
09158226851 سلام خیلی ببخشید نمیدونم اتفاقی اینطور شده یا نه. ولی من امروز برای اولین بار ازتون پیتزا گرفتم متاسفانه اصلا خورده نشد خمیرش کاملا نپخته بود و طعم ناجوری داشت😑 1400/05/23
صالحی 1400/04/19
رضا عطاران بسیارعالی و با کیفیت 1400/03/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق