سفارش آنلاین غذا > پیتزا پازل پیتزا پازل درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا مخصوص پازل(بزرگ) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٢٢۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(بزرگ) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ٢٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(بزرگ) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ٢٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(بزرگ) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢٢۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(بزرگ) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ٢۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص پازل(متوسط) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(متوسط) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ۱۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۱۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(متوسط) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ۱۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص پازل(مینی) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(مینی) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ۱۴۴۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با قارچ و پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ژامبون سیب زمینی،ژامبون،کوکتل،پنیر،قارچ ۱٢۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ مرغ سیب زمینی،مرغ،پنیر،قارچ ۱۶۹۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ گوشت سیب زمینی،گوشت،پنیر،قارچ ۱۸۴۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی تنوری ۴۵۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ویژه ژامبون،رست بیف،مرغ،پنیر،قارچ ۱۹۴۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
پیتزا غول ویژه(دو نفره) ژامبون،مرغ،رست بیف،گوشت چرخی،کوکتل،پنیر،قارچ ۳۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز ویژه(دو نفره) ژامبون،گوشت فیله،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ۳۴۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط ویژه(دو نفره) ژامبون،کوکتل،پنیر،قارچ ٢٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی ویژه(دو نفره) ژامبون تند،پنیر،قارچ ٢۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ ویژه(دو نفره) گوشت،قارچ،پنیر ۳۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص ویژه پازل(دو نفره) ژامبون،گوشت چرخی،قارچ و پنیر اضافه ٢۸۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مخصوص پازل مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ و پنیر ۱۰٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ مخلوط پازل ژامبون،هات داگ،سس مخصوص،قارچ و پنیر ۹۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ زاپاتا هات داگ،برگر،رست بیف،مرغ،قارچ و پنیر ٢۳۹۰۰۰ تومان +
مکدونالد نان گرد دو عدد برگر،دو برگ ژامبون گوشت،قارچ و پنیر ٢٢۹۰۰۰ تومان +
مک دونالد نان فرانسه ٢۳۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری ۵۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ ۵۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد کالباس 60%،چیپس،سس مخصوص ۵٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ویژه ژامبون 70%،قارچ،چیپس،سس مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد رویال ژامبون،قارچ،چیپس،پنیر گودا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۹۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر ٧۹۰۰۰ تومان +
چیز برگر نان باگت ۱۳۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر نان گرد ۱٢۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر ۱۴۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر ۹۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر ٧۶۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه رست بیف،مرغ،برگر،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۹۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری ۹۹۰۰۰ تومان +
همبر بندری ۹۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه پازل ٢۱٧۰۰۰ تومان +
کوکتل ۵۴۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ٧۹۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۱۱۴۰۰۰ تومان +
بندری پرسی ۱۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۱٢۹۰۰۰ تومان +
فلافل ۳۹۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر ۵۹۰۰۰ تومان +
فلافل ویژه فلافل،ژامبون،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۶۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی ٧۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ ٧۹۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۹۹۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ٢۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه
زمان سرویس دهی 12:30 الی 15:30 و 18 الی 23:30
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 21000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 21000 الی 25000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
رضا خسروی پیتزا گوشت وقارچ خوب بود،ولی نسبت به قبل از حجم گوشت به نظر کم شده بود 1402/07/09
مریم پورسعادت پیتزا مخصوص گرفتم‌خوب بود نسبت به قیمتش👌🏻 1401/08/27
الهه کاویان بنظر من هم قیمتاشون خوبه هم کیفیت غذاهاشون امیدوارم خوب بمونه 1401/08/02
زرقانی ممنون که پنج تومن پول سس گرفتین و سس نذاشتین🙏 1401/05/12
S ساندویچ سرد گرفتیم، کیفیتش متوسط روبه پایین بود. نونش که مونده بود و کیفیت ساندویچ هم واقعا معمولی بود. 1401/05/10
آرش كروجي برای اولین بار پیتزا مخصوص پازل سفارش دادم.اصلا خوب نبود متاسفانه 1401/02/06
معصومه زاهدی پور پیتزا مخصوص عالی بود همبر هم همینطور 1400/12/25
ر.مصلح یه پیتزا دونفره و یه ساندویچ پیتزا گرفتیم پیتزا که کلا سوخته بود. بعدشم مسموم شدیم😐 1400/12/12
ftm پیتزاش خیلی خشک بود 1400/11/21
حسن رحیمی 1400/06/15
نرگس پیتزا خانواده سفارش دادیم ولی اندازه دو نفره بود. حجم مواد به شدت کم بود. ولی حسابی برشته بود 1400/06/01
فرنوش خسروی خواه پیتزا مخلوط افتضاح بود 1400/05/27
ریحانه احمدزاده خیییلی دیر میارین از 45دقه هم گذشت 1400/05/22
آروین کیفیت پیتزا پایین بود مخصوصا نوع پنیرش همبرگر هم بوی گوشتش افتضاح بود 1400/05/21
علیرضا پیتزای مخصوص سرآشپزش عالی بود بلعکس خلیج 1400/02/26
جلالی کیا بخاطر پیتزاتون مشتری دایمتون بودم ولی ساندویچ فلافل با قارچ و پنیرتون به شدت بد و مونده بود.. فلافل اونقد موادش مونده بود که دچار مسمومیت شدم و دیگه ازتون خرید نمیکنم... متاسفم که با سلامتی مردم توی این شرایط بد کرونایی اینقد راحت بازی میکنید 1400/02/09
S ساندویچ هات داگ خوب بود فقط قارچ وپنیرش مزه سوختگی میداد اماپیتزا گوشت وقارچ واقعاکیفیت قبلو نداشت وبه شدت سوخته وخشک بود. 1400/02/07
فهیمی بدترین ساتدویچ پیتزایی که خوردم 1400/01/13
سرائی پیتزا گوشت و قارچ گرفتم اصلا خوب نبود و روش پر کنجد بود ک من دوست نداشتم اصلا خمیرش خوب نبود اصلا راضی نبودم 1399/12/12
ماندانا کرمانیان پیتزاش عالیه و قیمت مناسب 😍 1399/12/05
S پیتزاگوشت وقارچ عالی👌 1399/09/26
علیرضا لعل یکی از افتضاح تربن ساندویچ های هات داگی که سفارش دادم و برام اوردن !حدوده دو سومش سهمه سطل زباله شد 1399/02/28
رحیمی کیفیت عالی ،حتما چیزدیگری رو امتحان کنيد 1398/11/15
جلالی کیا 1398/11/09
علی حسن آبادی پیتزاهاش نه ولی سادویچاش مخصوصا هات داگ قارچو پنیر یا همبر قارچو پنیرش عالیه👌🏻 1398/05/30
مسعود خشاوه ازین بدتر ندیده بودم... سیب زمینی پنیریو توی فویل پیچیده بودن همش چسبیده بود ب فویل... حیف پول 1398/03/13
محمد امین ایزی بسیار عالی خوش مزه مخصوصا زاپاتاش 1398/03/02
آزاده حسن نژاد پیتزاش افتضاحه. اصلا نمی ارزه سوخته بود و داغون 1398/01/11
مهدی تاج سلام پیتزا مخلوطش بسیار عالیه 1398/01/10
هادی صفوی خواهشان رو پیتزا روغن نریز 😂 1397/10/05
الناز سیب زمینی با قارچ و پنیرش عالی بود... 1397/09/19
صارم 3تا پيتزاشو تست كرديم متاسفانه اصلا رضايت بخش نبوده و خوب نيست ولي دوستان از ساندويچش راضي بودن... 1397/03/27
مهدی بابایی بهترین ساندویچ های شهر با کیفیت بالا وپولی که میگیره حلاله چون پر ملاته 1397/03/15
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق