سفارش آنلاین غذا > فست فود پلوتون فست فود پلوتون بین مطهری 2 و 4 حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس خردل 40 گرمی اضافه ۵۰۰۰ تومان +
سس کچاپ 40 گرمی اضافه ۵۰۰۰ تومان +
سس مخصوص 40 گرمی اضافه ۵۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی 20 گرمی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید 20 گرمی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس کچاپ 20 گرمی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند 20 گرمی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
ذغالی برگر 180 گرم برگر دست ساز،پنیر گودا ۱۶۹۰۰۰ تومان +
چیز ماش برگر 180 گرم برگر دست ساز،سس قارچ،پنیر گودا ۱۹۱۰۰۰ تومان +
رویال برگر 180 گرم برگر دست ساز،ژامبون گوشت،سس قارچ،پنیر گودا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
اسپایسی برگر 180 گرم برگر دست ساز،پپرونی،،فلفل هالوپینو،پنیر گودا ٢۰٧۰۰۰ تومان +
پلوتون برگر 180 گرم برگر دست ساز،فیله گریل،گردو،سس قارچ،2 عدد پنیر گودا ٢٢۸۰۰۰ تومان +
دوبل برگر 2 عدد برگر دست ساز 180 گرمی،سس قارچ،2 عدد پنیر گودا ٢۵۵۰۰۰ تومان +
سوپر برگر 180 گرم برگر دست ساز،بیکن گوشت،سوسیس چوریتسو،سس قارچ،2 عدد پنیر گودا ٢٧٢۰۰۰ تومان +
پاستا
پاستا چیکن آلفردو پاستای پ ن،سس آلفردو،فیله مرغ مزه دار شده،قارچ ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پاستا راگو پاستای فتو چینی،گوشت قلقلی،سس مخصوص،قارچ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخلوط(خانواده) میکس ژامبون گوشت و مرغ ممتاز ٢۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف آلفردو(خانواده) گوشت رست بیف،سس آلفردو ۳۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ماش چیکن(خانواده) فیله مرغ مزه دار شده،قارچ بلانچ،سس مخصوص ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بیف رویال(خانواده) گوشت رست بیف،میکس ژامبون گوشت و مرغ،سس قارچ،سس مخصوص ۳۰۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پلوتون(خانواده) 180 گرم برگر دست ساز،گوشت رست بیف،سس قارچ ۳۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سوسیس پپرونی ممتاز،فلفل هالوپینو،قارچ بلانچ ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا اسپشیال(خانواده) گوشت رست بیف،مرغ مزه دار شده،سس مخصوص ٢۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا بیکن چوریتسو(خانواده) بیکن گوشت،سوسیس چوریتسو،سس قارچ ۳۰٢۰۰۰ تومان +
پیتزا هالومی(خانواده) میکس ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ ٢۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخلوط(متوسط) میکس ژامبون گوشت و مرغ ممتاز ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف آلفردو(متوسط) گوشت رست بیف،سس آلفردو ٢۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ماش چیکن(متوسط) فیله مرغ مزه دار شده،قارچ بلانچ،سس مخصوص ٢۰۵۰۰۰ تومان +
پیترا بیف رویال(متوسط) گوشت رست بیف،میکس ژامبون گوشت و مرغ،سس قارچ،سس مخصوص ٢۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پلوتون(متوسط) 180 گرم برگر دست ساز،گوشت رست بیف،سس قارچ ٢۴۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سوسیس پپرونی ممتاز،فلفل هالوپینو،قارچ بلانچ ۱۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا اسپشیال(متوسط) گوشت رست بیف،مرغ مزه دار شده،سس مخصوص ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بیکن چوریتسو(متوسط) بیکن گوشت،سوسیس چوریتسو،سس قارچ ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هالومی(متوسط) میکس ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ ۱۸٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا مخلوط(یک نفره) میکس ژامبون گوشت و مرغ ممتاز ۱۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف آلفردو(یک نفره) گوشت رست بیف،سس آلفردو ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ماش چیکن(یک نفره) فیله مرغ مزه دار شده،قارچ بلانچ،سس مخصوص ۱۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا بیف رویال(یک نفره) گوشت رست بیف،میکس ژامبون گوشت و مرغ،سس قارچ،سس مخصوص ۱۸۳۰۰۰ تومان +
پیتزا پلوتون(یک نفره) 180 گرم برگر دست ساز،گوشت رست بیف،سس قارچ ۱۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) سوسیس پپرونی ممتاز،فلفل هالوپینو،قارچ بلانچ ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده)
پیتزا گارلیک استیک(ایتالیایی) استیک گوشت مزه دار شده،حریره سیر،پیاز کاراملی ٢۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا اسپایسی استیک(ایتالیایی) استیک گوشت مزه دار شده،فلفل هالوپینو ٢۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف آلفردو(ایتالیایی) سس آلفردو،گوشت رست شده گوساله ٢۹۹۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن آلفردو(ایتالیایی) سس آلفردو،فیله مرغ مزه دار شده ٢۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا بیکن چوریتسو(ایتالیایی) بیکن گوشت،سوسیس چوریتسو،سس مخصوص ٢۵۹۰۰۰ تومان +
نان سیر حریره سیر،پنیر میکس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیراشکی تنوری
پیراشکی رویال(مدیوم) خمیر مخصوص،میکس ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،پنیر،ذرت ۱۰۵۰۰۰ تومان +
پیراشکی رویال(لارج) خمیر مخصوص،میکس ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،پنیر،ذرت ۱٢۵۰۰۰ تومان +
پیراشکی رویال(ایکس لارج) خمیر مخصوص،میکس ژامبون گوشت و مرغ،قارچ،پنیر،ذرت ۱۸۹۰۰۰ تومان +
پیراشکی رست بیف(مدیوم) خمیر مخصوص،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،ذرت ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیراشکی رست بیف(لارج) خمیر مخصوص،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،ذرت ۱۶۴۰۰۰ تومان +
پیراشکی رست بیف(ایکس لارج) خمیر مخصوص،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،ذرت ٢۱۵۰۰۰ تومان +
پیراشکی ماش چیکن(مدیوم) خمیر مخصوص،مرغ مزه دار شده،قارچ،پنیر،ذرت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیراشکی ماش چیکن(لارج) خمیر مخصوص،مرغ مزه دار شده،قارچ،پنیر،ذرت ۱۳۶۰۰۰ تومان +
پیراشکی ماش چیکن(ایکس لارج) خمیر مخصوص،مرغ مزه دار شده،قارچ،پنیر،ذرت ۱٧۹۰۰۰ تومان +
پیراشکی ترکیبی(لارج) خمیر مخصوص،گوشت رست بیف،مرغ مزه دار شده،میکس ژامبون گوشت و مرغ و ... ۱۶٧۰۰۰ تومان +
پیراشکی ترکیبی(ایکس لارج) خمیر مخصوص،گوشت رست بیف،مرغ مزه دار شده،میکس ژامبون گوشت و مرغ و ... ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،ادویه مخصوص ۶۵۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ۹۵۰۰۰ تومان +
سیب آلفردو سیب زمینی سرخ شده،سس آلفردو ۹۵۰۰۰ تومان +
سیب رویال سیب زمینی سرخ شده،ژامبون ممتاز،قارچ بلانچ ۱۰۴۰۰۰ تومان +
سیب چوریتسو سیب زمینی سرخ شده،سوسیس چوریتسو،پنیر میکس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سیب بیف سیب زمینی سرخ شده،گوشت رست بیف،قارچ بلانچ،پنیر میکس ۱۵۵۰۰۰ تومان +
بوفالو وینگز بال مرغ سوخاری،سس مخصوص(برای تندخورها) ۱٢۸۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
پک اورانوس چیکن ویچ +پیتزا مخلوط متوسط + سیب آلفردو + نوشابه خانواده ۴۴۸۰۰۰ تومان ۴۰۳۰۰۰ تومان +
پک مریخ سوپر برگر + پیتزا پپرونی متوسط + سیب زمینی + نوشابه خانواده ۵۶۴۰۰۰ تومان ۵۰٧۰۰۰ تومان +
پک نپتون پلوتون برگر + پیتزا ماش چیکن متوسط + بوفالو وینگز + نوشابه خانواده ۵۹۰۰۰۰ تومان ۵۳۱۰۰۰ تومان +
پک پلوتون بیکن داگ + اسپایسی برگر + پیتزا مخلوط متوسط + سیب زمینی + نوشابه خانواده ۶۴۳۰۰۰ تومان ۵٧۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مکزیکی(تند) سوسیس 70% گوشت،سس مخصوص تند،پیاز کاراملی ۱۱۵۰۰۰ تومان +
رویال ویچ ژامبون گوشت و مرغ،سس قارچ،چیپس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیکن ویچ فیله مرغ مزه دار شده،سس قارچ،چیپس ۱۴۰۰۰۰ تومان +
رست ویچ 120 گرم گوشت رست بیف،سس قارچ،چیپس ۱۹۹۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(سون) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد بطری ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
ایستک شیشه ای ٢۴۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده کوکا ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده فانتا ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد یک لیتری ٢۴۰۰۰ تومان +
ایستک خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۹۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ ۸۰۰۰ تومان +
هات داگ
کلاسیک داگ هات داگ،سس خردل،چیپس،نان فرانسوی ۱۰٢۰۰۰ تومان +
چیز ماش داگ هات داگ،سس قارچ،پنیر گودا،چیپس،نان فرانسوی ۱۱٢۰۰۰ تومان +
پ پ داگ هات داگ،پپرونی،فلفل هالوپینو،پنیر گودا،سس قارچ،چیپس،نان فرانسوی ۱۳۳۰۰۰ تومان +
بیکن داگ هات داگ،بیکن گوشت،پنیر گودا،سس قارچ،چیپس،نان فرانسوی ۱۵۸۰۰۰ تومان +
پلوتون داگ هات داگ،180 گرم برگر دست ساز،پنیر گودا،سس قارچ،چیپس ۱۸۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بین مطهری 2 و 4
زمان سرویس دهی 12 - 15:30 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 22000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 22000 الی 25000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق